ஞாயிறு, 8 மார்ச், 2015

உயிர்த் துளி(ர்) Life starts...

Rain Air are worshipped as God
Land and great fire ever survives
Everything in Space....

மழை மாரி   நீலிக் காற்றுக் காளி'
நில(ம்) அம்மன்   ஊழித் தீ வாழி
ஆகாய வெளி....

2 கருத்துகள்: