ஞாயிறு, 1 மார்ச், 2015

soothing...தணி

Flower to U,unripe fruit to me
Fruit to U,But Your are my future
I am special to U...
உனக்கு பூ எனக்கு காய்
உனக்கு கனி எனக்கு நீ இனி...
உனக்கு நான் தனி.

2 கருத்துகள்: