புதன், 7 டிசம்பர், 2016

உறவாக‌ Not in relation But in soul attention...

God's Hide & Seek Again
fulfil with body and Soul
Image result for coincidentally
co-incidentally

Image result for coincidentally

கடவுளின் கண்ணாமூச்சி மறுபடியும்
உடலை,உயிரை மேவி

Related image

உருவாக‌

2 கருத்துகள்: